Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - informacje ogólne

W strukturach Urzędu Gminy Włocławek działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kierownikiem jest Pani Elżbieta Grzegórska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku jest jednostką organizacyjną zajmującą się sprawami pomocy społecznej.

        Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów a także realizuje rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku został powołany na podstawie Uchwały Nr. VIII)43)90 Gminnej Rady we Włocławku z dnia 7 marca 1990 roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku działa w oparciu o :

  • przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r/ Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz.593. z późniejszymi zmianami./
  • Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. / Dz.U. z 2006r. Nr 139 ze zminami/
  • przepis ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz.U. z 7 września 2007r. Dz.U. Nr 192 poz.1378/
  • rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustawaz dnia 29 grudnia 2005r. /Dz.U. Nr 267 poz. 2258 i 2259 ze zmianami/

        Zadaniem ośrodka jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej , której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 W ciągu ostatnich lat zauważamy zwiększenie rozpiętości między potrzebami osób i rodzin a możliwościami ich zaspokajania , jak również zagubienie i bezradność u pewnej - znacznej grupy. Osoby te nie są na tyle mobilne, energiczne i zaradne aby zaadaptować się do nowych warunków , znaleźć w nowej rzeczywistości miejsce dla siebie i swojej rodziny. Obserwuje się , iż krąg osób i rodzin potrzebujących różnego rodzaju wsparcia , a także utrzymujących się ze świadczeń pomocy społecznej poszerza się. Wynika to przede wszystkim z wysokiego wskaźnika bezrobocia oraz niewielkich możliwości zatrudnienia. . Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się grupa osób potrzebujących pomocy. Są to nie tylko ludzie starzy i niepełnosprawni , ale także w dużej mierze młodzi, zdrowi, lecz bezrobotni, bezdomni, chorzy , osoby nadużywające alkoholu, zagubieni i bezradni w wychowywaniu dzieci.

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miarę możliwości finansowych prowadzi akcję dożywiania dzieci w szkołach podstawowych ze swojego terenu. Na ten cel w roku bieżącym gmina przekazała 46 500 zł . Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej na dożywianie dzieci w 2009 roku wynosi 57 000.

 

DOSTĘPNE MATERIAŁY

UCHWAŁA Nr XXIII/227/13 RADY GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.

UCHWAŁA Nr XII/106/12 Rady  Gminy Włocławek z  dnia 28 marca 2012 r.  w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GOPS