Super User

kolazweb1

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie jest samorządową instytucją kultury upowszechniającą kulturę na rzecz środowiska gminy Włocławek. GOK został powołany na podstawie Uchwały  Nr. XXII/163/08 Rady Gminny Włocławek z dnia 28 listopada 2008r. Pracą Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie kieruje Dyrektor Pani Agata Jatczak. Do zadań GOK należy zaspokajanie potrzeb kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Szczegółowe zadania Gminnego Ośrodka Kultury określa statut.Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie prowadzi wielokierunkową działalność  zgodną z założeniami polityki kulturalnej Gminy Włocławek, uwzględniając politykę kulturalną państwa na podstawie własnego programu opartego o zapotrzebowanie społeczeństwa gminy i akceptowanego przez właściwą komisję.Podstawowym  celem działania GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa  gminy do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Do podstawowych zadań GOK należy m.in. :
- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- promocja turystyki w Gminie Włocławek,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kulturalnych,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą
   i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- realizacja i współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w gminie.

Realizacja tych właśnie działań wymienionych powyżej odbywa się głównie poprzez:
- organizację spektakli, koncertów, wystaw i odczytów,
- prowadzenie nauki języków obcych,
- organizowanie imprez rozrywkowych i artystycznych,
- prowadzenie ognisk artystycznych,
- prowadzenie klubów zainteresowań według społecznego zapotrzebowania,
- zaspakajanie wszelkich innych zbiorowych potrzeb kulturalnych,
- organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą.


 Tel. kontaktowy do Gminnego Ośrodka Kultury w Kruszynie:

54 252 84 25, 533 204 748,

 

 

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie.

 

Poniedziałek

14.00-16.00 Zajęcia teatralne Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie.

18.00 - 19.15 Sztuki Walki w Modzerowie.

18.00 - 19.00 Próba Zespołu Folklorystycznego Smólnik w Smólniku.

18.30-19.30 Taniec Towarzyski dla dorosłych i młodzieży w Szkole w Smólniku.

 

Środa

12.00-15.30 Zajęcia rzeźbiarskie w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie.

14.00-16.00 Zajęcia teatralne w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie.

16.00 - 18.00 Indywidualne zajęcia z orkietrą OSP dla dzieci.

18.00 - 20.00 próba orkiestry OSP Kruszyn.

17.00-19.00 w Modzerowie Viet Vo Dao - Samoobrona dla dzieci.

18.00 - 19.30 Zajęcia ruchowe (Areobik) dla młodzieży, dorosłych i seniorów w Szkole w Smólniku.

 

Czwartek

11.30-14.30 zajęcia w Kole Szachowym w Smólniku

15.00-16.30 taniec nowoczesny – Szkoła Tańca Puls

16.30 - 18.00 zajęcia plastyczne w GOK w Kruszynie

17.30-19.30 Zajęcia ruchowe (Areobik) dla młodzieży, dorosłych i seniorów w Szkole w Kruszynie.

 

Piątek

16.00 - 20.00 zajęcia indywidualne orkiestry OSP Kruszyn

17.00 - 19.00 Próba Zespołu „ Kruszynioki”.

 

Kategoria: